Hjem / Content / Vedtægter og bestyrelse

Vedtægter og bestyrelse

Odense Fødevarefællesskab

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Odense Fødevarefællesskab – forkortet OdenseFF.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

* At gøre lokalproducerede, sæsonbetonede økologiske og/eller biodynamiske fødevarer tilgængelige for medlemmer.

* At skabe et bæredygtigt, socialt attraktivt alternativ til de kommercielle fødevarekanaler.

* At formidle og fremme viden om økologiske, biodynamiske og permakulturelt fremstillede fødevarer, derunder tilberedning og forbrug.

Stk. 2. Odense Fødevarefællesskab drives endvidere efter syv principper som specificeret på hjemmesiden. Disse principper indgår på lige linje med vedtægterne i foreningens virke og kan kun ændres ved samme procedurer som procedurerne for vedtægtsændringer.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at følge medlemskravene udspecificeret på hjemmesiden, herunder at være aktiv i en gruppe. Ved indmeldelse i foreningen placeres det nye medlem i foreningens "Vagtgruppe" og forbliver her, indtil medlemmet eventuelt bliver aktivt i en anden eller flere andre af foreningens grupper. 

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr og årligt medlemsbidrag. 

Stk. 4. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr. 

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af måneden. Det indbetalte indmeldelsesgebyr og de årlige medlemsbidrag refunderes ikke ved udmeldelse. Ved udmeldelse slettes alle informationer om medlemmet så hurtigt som muligt. 

Stk. 6. Eksklusion af et medlem kan ske på baggrund af grov fravigelse fra medlemskravene. Eksklusioner behandles af kernegruppen på baggrund af høringer af implicerede parter og ved flertal på ¾ af de tilstedeværende fra kernegruppen (Jvf. Pkt. 7 stk.2, herefter kaldt kernegruppen) på det givne møde. 

Stk. 7. Det årlige medlemsgebyr fastsættes af bestyrelsen. Det er pt. på 25 kr. pr år. Dette medlemsgebyr betales af alle medlemmer i første kvartal hvert år og senest 31. marts. Medlemmer, der ikke har indbetalt det årlige medlemsbidrag til tiden, betragtes som udmeldt af foreningen, hvorfor alle informationer om det pågældende medlem slettes så hurtigt som muligt. 

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og i det elektroniske nyhedsbrev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr og som, ved flerårigt medlemskab, har betalt det årlige medlemsgebyr. Hvert medlemskab har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uafhængigt af antal fremmødte, så længe der er indkaldt til generalforsamlingen efter vedtægterne.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Forpersonen fremlægger bestyrelsens beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingent til godkendelse

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af en revisor  og en revisorsuppleant

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Beslutninger træffes med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med ¾ flertal af de tilstedeværende medlemmer. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én deltager.  
 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller kernegruppen finder det nødvendigt. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling når mindst 20 medlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Medlemsmøder

Stk. 1. Der kan indkaldes til medlemsmøde når kernegruppen vurderer, at der er behov for det, eller når et eller flere medlemmer ønsker det. Medlemsmøderne har til formål at give medlemmerne mulighed for at træffe beslutninger omkring foreningens drift og udvikling.

Stk. 2. Forslag til medlemsmøderne skal være kernegruppen i hænde senest 8 dage før mødet, hvorefter de offentliggøres på dagsordenen for mødet på foreningens hjemmeside og på Facebook. Dette skal ske senest en uge inden medlemsmødet. 

Stk. 3. I forbindelse med vedtagelse af forslag til medlemsmøderne tilstræbes konsensus. Hvis mødets dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages ved simpelt flertal. Stemmeberettigede på medlemsmøderne er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr og som, ved flerårigt medlemskab, har betalt det årlige medlemsgebyr. Hvert medlemskab har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 
 
Stk. 4. Medlemsmøder indkaldes med minimum to ugers varsel. 

Stk. 5. Beslutninger taget på medlemsmøderne er gyldige fra beslutningen er taget og fungerer som sådan som de løbende rammer for foreningens daglige virke under forudsætning af, at disse stemmer overens med vedtægter og de syv principper.

 

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af kernegruppen ud fra vedtagne beslutninger foretaget på medlemsmøderne i overensstemmelse med disse vedtægter og de syv principper.

Stk. 2. Kernegruppen udgøres af bestyrelsen samt et medlem fra de til enhver tid fungerende arbejdsgrupper.

Stk. 3. Kernegruppen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Alle arbejdsgrupper skal godkendes af kernegruppen. Som arbejdsgruppe forstås en gruppe, der varetager en af kernegruppen uddelegeret opgave i regi af Odense Fødevarefællesskab.

Stk. 4. Forpersonen eller stedfortræder udpeget af samme indkalder og leder kernegruppens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst fire medlemmer af kernegruppen fremsætter ønske om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter forpersonen har modtaget anmodningen.

Stk. 5. Foreningens medlemmer har tilhørs- og taleret til kernegruppens møder.

Stk. 6. Ved beslutninger eller tvister, hvor der ikke kan opnås konsensus i kernegruppen, træffes beslutninger med simpelt flertal blandt de tilstedeværende kernegruppemedlemmer.

 

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, i ulige årstal vælges 3 personer, i lige årstal vælges 2 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst forperson, næstforperson og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsens beføjelser begrænser sig udelukkende til mindre økonomiske anliggender i forbindelse med den daglige drift som udspecificeret i herværende vedtægter. Disse kan eventuelt gennemgås af en ekstern revisor eller anden med faglig relevant baggrund. Den daglige drift af foreningen varetages således af kernegruppen og ikke bestyrelsen alene.

 

§ 9. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i ingen tilfælde hæfte for foreningens eventuelle underskud eller gæld.

 

§ 10. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst tre bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Der kan gives fuldmagt til ethvert medlem til at varetage afgrænsede økonomiske opgaver ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Foreningen må ikke optage lån.

 

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 13. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. 20. marts 2013.

_____________________________________________________________

Bestyrelsen, valgt i marts 2019 er: 

Majken Jaussi, Forperson
Regina Olsen, Kasserer
Lise Wind-Hansen 
Katrine Maruri Zorzabalbere 

Suppleant:

Tue Bo Hansen

Revisor:

Line Mex-Jørgensen